NHÓM MEN

 6 zymes (Hộp 20 ống) 6 zymes (Hộp 20 ống)
160,000₫
 Annibio (Hộp 30 gói) Annibio (Hộp 30 gói)
210,000₫
 Bioacimin Fiber (Hộp 30 gói) Bioacimin Fiber (Hộp 30 gói)
135,000₫
 Bioacimin Gold (Hộp 30 gói) Bioacimin Gold (Hộp 30 gói)
145,000₫
 Cốm vi sinh Goldbee (Hộp 30 gói) Cốm vi sinh Goldbee (Hộp 30 gói)
135,000₫
 Gastrozym (Hộp 30 gói) Gastrozym (Hộp 30 gói)
210,000₫
 Happy Max VĐ (Hộp 20 gói) Happy Max VĐ (Hộp 20 gói)
180,000₫
 Neopeptine Drops (Lọ 15ml) Neopeptine Drops (Lọ 15ml)
65,000₫
 Neopeptine Liquid (Lọ 60ml) Neopeptine Liquid (Lọ 60ml)
75,000₫
 Octozymes (Hộp 20 gói) Octozymes (Hộp 20 gói)
150,000₫
 Olymdiges Gold (Hộp 20 gói) Olymdiges Gold (Hộp 20 gói)
160,000₫
 Omax (Hộp 30 gói) Omax (Hộp 30 gói)
180,000₫
 Probiotic L.Reuteri Drops (Lọ 10ml) Probiotic L.Reuteri Drops (Lọ 10ml)
345,000₫
 Safvex (Hộp 30 gói) Safvex (Hộp 30 gói)
140,000₫